இப்கபாது வாங்கவும்
good habits
Know About Diseases August 23, 2017

5 Good Habits That Help Fight Dengue And Chikungunya

It goes without saying that good habits can go a long way in helping you stay fit and disease-free. The same rule applies when it comes to fighting dengue and chikungunya. You can prevent yourself from dengue and chikungunya by adapting a few good habits:

 

Cover all water storage/holding containers

One of the common mistakes that most of us commit unknowingly is to leave buckets, water storage tanks and matkas uncovered. It is recommended to always cover any containers that are filled with water.

 

Dengue and chikungunya mosquitoes can breed even in a teaspoon of water, hence make sure you throw away any remnant water in buckets or storage containers. It is a good idea to upturn these containers when not in use to prevent breeding of mosquitoes.

 

Also, make sure your dust bin is covered 24X7 as open trash cans can attract mosquitoes.

 

 

 

 

Cover windows with netting or screening

Make sure to cover windows and open doors with screens and/or nets. Not only will this help in preventing mosquitoes from entering your house but also ensure proper ventilation, unlike keeping the doors and windows closed for long periods of time.

 

Dengue and chikungunya mosquitoes usually hide behind curtains and in dark corners of a room. Hence, check for the presence of mosquitoes in these places before closing your doors and windows. To prevent mosquito bites, use household repellents like Goodknight Activ+ and Goodknight Fast Card.

 

 

 

 

Never let water stay in potted plants and AC/fridge trays

If you have potted plants at home, then make sure you do not overwater these plants as excess water can act as a breeding ground for mosquitoes.

 

Make sure you clean these plants from time to time and avoid keeping empty flower pots or indoor plants to prevent mosquitoes from entering your home.

 

Water collected in the cooler or air conditioner and refrigerator trays should be emptied regularly to prevent dengue and chikungunya mosquitoes from breeding in your house.

 

 

 

 

Use household mosquito repellents even during the day as you do in the night

Yes, instead of using mosquito repellents only during evenings or at night, use it during the day as well, especially during the early hours. Unlike the mosquitoes that cause malaria, dengue and chikungunya-causing mosquitoes prefer biting during the day time. This does not mean that the mosquitoes do not bite at night. Hence, along with using mosquito repellents at night, switch on and use the same during the day as well – #SubahBoloGoodknight.

 

 

Use personal mosquito repellent each time you step out of home

Using a personal mosquito repellent each time you step out of home is very important and this is one habit that you must inculcate and follow on a daily basis.

 

Goodknight Fabric Roll-On personal repellent is a revolutionary product that is made of 100% natural oils, and provides up to 8 hours of protection from mosquitoes outdoors. It is very easy to use – you have to just apply 4 dots on your clothes – 1 on each arm sleeve and 1 on each leg. It has a key hook on its cap that makes it easy to carry with your bags and keys or simply to hang by the door.

 

So make sure your child has the protection of Goodknight Fabric Roll-On every time he/she steps out of the house.

 

These measures will help you prevent mosquito bites and consequently, diseases like dengue. If you have any queries on dengue or wish to learn more about the disease, click here for answers: All about dengue

 

This article first appeared on www.thehealthsite.com in association with Goodknight

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector