இப்கபாது வாங்கவும்
Know About Diseases April 1, 2018

All About Dengue Vaccinations

Dengue fever is caused by the four different dengue viruses (DENV 1-4) spread through the bite of an infected female Aedes Aegypti mosquito. This fever is characterized by rashes, muscle pain and severe pain behind the eyes. Dengue fever is widespread throughout the tropics and subtropics but is spreading to other parts, occurring in more than 100 countries. Find out more about these mosquitoes here.

 

Considering how fatal dengue can become, especially in people with weaker immune systems, there has been an echoing need for vaccines. Read on to find out more about the recent attempt at creating a dengue vaccine.

 

Is Dengvaxia effective for everyone?

It is only applicable for patients in the age group of 9 to 45 years. The vaccine gives a 60% chance of protection against dengue infection, 90% against severe dengue and 80% against hospitalization for dengue. It has been observed that the vaccine works better with Dengue type 3 and 4 serotypes only.

 

Dengvaxia – Is it the perfect solution?

The first dengue vaccine, Dengvaxia (CYD-TDV) was first registered in Mexico in December 2015 by Sanofi Pasteur which is the vaccines division of the pharmaceutical company, Sanofi. CYD-TDV is a live recombinant vaccination series that is injected thrice in a year – first one at 0 months, second at 6 and third at 12 months.

 

 

 

 

Is Dengvaxia approved by the WHO and where is it available?

Although Dengvaxia may protect the infected, it also increases the risk of dengue in unaffected people. This is the reason why the World Health Organisation has recommended its use only in endemic countries. It is currently present in 14 countries, some of which are in Mexico, Philippines, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Peru and Indonesia.

 

Is there any other dengue vaccine available?

Sun Pharma, another pharmaceutical company, is working on a new vaccine called DSV4, which is expected to provide protection to people who have never been affected by the dengue fever. According to WHO, there are 5 other dengue vaccines being researched and tested currently.

 

Is Dengvaxia available in India?

In India, Dengvaxia was tested but satisfying results were not found. There are so many challenges to this vaccine, but it cannot be ignored as it is a welcome relief to those who have been infected severely.

 

What can be done to prevent dengue in the absence of vaccinations?

While the professionals do the work of finding a suitable and effective vaccine for dengue, we should focus on protecting ourselves from getting affected. Find out ways to prevent dengue here.

 

All protective measures against dengue start with protecting yourself from dengue-causing mosquitoes. Always be one step ahead by applying just 4 dots of the Goodknight Fabric Roll-On while stepping out of your house for 8-hour round protection from mosquitoes. It is made up of 100% natural ingredients and is non-staining.

 

The Goodknight Activ+ System helps to keep your house free of mosquitoes and provides complete protection for you and your family. It lets you switch between the two modes (Normal and Activ modes) for optimum protection, depending on the number of mosquitoes.

 

Make sure to use mosquito repellents in the day as dengue mosquitoes bite in the daytime. Let’s put our best foot forward and follow these simple practices to stay protected from dengue.

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector