இப்கபாது வாங்கவும்
Mommy Zone May 22, 2017

Ever Wondered Why Kids Call Out To Their Moms First?

No matter how big or small the problem is, kids always call out to their mothers first. But why always Moms? Find out in this Mother’s Day article by The Quint

 

Excerpt:

 

Ever noticed who do children call out to when they are hurt? Who is the first person they reach out to when they need help with homework? And who helps them find things that they carelessly misplaced? The answer is – Mumma. Yes, no matter how big or small the problem is, kids always call out to their mothers first. And sometimes, when they are in a particularly naughty mood, they call out to mumma for no reason at all. Cute, isn’t it? But have you ever wondered why? Why is it that kids call out to their moms first? The answer is she’s always there for you on Activ Mode. Goodknight has wonderfully captured this in their latest and rather cute video – #MomsOnActivMode. Before we tell you more, have a look:

Related Articles

குழந்தைகளுக்கான இயற்கையான கொசு விரட்டி

Read More

குட்நைட் ஃபேப்ரிக் ரோல் ஆனை பயன்படுத்த நினைவு வைத்துக்கொள்வதற்கு சுவாரசியமான வழிகள்.

Read More

குழந்தைகளுடன் வீட்டிற்குள் விளையாடக்கூடிய 10 விளையாட்டுக்கள்

Read More

பள்ளி செல்லும் சிறுவர்களின் சுகாதாரத்திற்கான புத்திசாலித்தனமான வழிகள்.

Read More

மழைக்காலத்தை குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியாக அனுபவியுங்கள்

Read More

உங்கள் குழந்தைகளுக்கு மிகவும் ஆற்றலுள்ள மற்றும் பாதுகாப்பான கொசு விரட்டிகள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector