இப்கபாது வாங்கவும்
Mommy Zone December 7, 2017

Goodknight Mosquito Repellents For Complete Protection

It is officially the season of mosquitoes. These annoying creatures spare nobody, neither children nor elders. Since mosquito induced diseases like dengue, chikungunya and Zika are on the rise, there is a palpable tension among the common man. Worry not! Your saviour, Goodknight is here. Goodknight mosquito repellents can be very useful in keeping away the deadly mosquitoes and in keeping you safe.

 

Goodknight has some fantastic mosquito repellents for households and we are going to discuss these repellents in the blog so you don’t have to stress about the dangerous mosquito induced diseases.

 

First are the electric mosquito repellents that can be used inside your home –

 

  1. Activ+ System: This mosquito repellent is extremely easy to operate. You just have to uncap the Activ+ cartridge, load it into the machine and plug the machine into the socket. One can switch between the Normal and Activ+ modes depending on the intensity of the mosquitoes. Done! Stay sans souci.
  2. Xpress System: The Xpress System takes care of every mosquito. You just have to turn on the Xpress mode to increase its effectiveness.

The Xpress mode doubles the power and gets rid of mosquitoes without any instalments. Now, coming to the non-electric repellents. First is the traditional mosquito coil. Goodknight has had quite a few advancements in this category. Earlier the coil used to emit too much smoke, which was harmful for one’s health. But, Goodknight is mindful of the health of its precious customers and going by the tagline “Dhuan Kam Asar Zyaada”, the Activ+ Low Smoke Coil emits less smoke and provides 12 hours of protection.

 

Second is the Goodknight Fast Card. If you are short of time and want instant action against mosquitoes, then this product is apt for you. Just light one card and get at least 4 hours of protection against mosquitoes.

 

Now you may wonder that these repellents can be used only inside the house, what about outdoor protection from mosquitoes? How to ensure kids’ safety from mosquitoes while they are playing outside? Goodknight has an answer to this question as well. 4 dots of Goodknight Fabric Roll-On on your kid’s clothes and they can stay protected for 8 hours. It is 100% natural since it is made using pure citronella and eucalyptus oils. Now one can step out of the home without the fear of mosquitoes.

 

Goodknight’s mosquito repellents are the most reliable when it comes to protecting you and your family from mosquitoes. So don’t think twice, order them now.

Related Articles

குழந்தைகளுக்கான இயற்கையான கொசு விரட்டி

Read More

குட்நைட் ஃபேப்ரிக் ரோல் ஆனை பயன்படுத்த நினைவு வைத்துக்கொள்வதற்கு சுவாரசியமான வழிகள்.

Read More

குழந்தைகளுடன் வீட்டிற்குள் விளையாடக்கூடிய 10 விளையாட்டுக்கள்

Read More

பள்ளி செல்லும் சிறுவர்களின் சுகாதாரத்திற்கான புத்திசாலித்தனமான வழிகள்.

Read More

மழைக்காலத்தை குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியாக அனுபவியுங்கள்

Read More

உங்கள் குழந்தைகளுக்கு மிகவும் ஆற்றலுள்ள மற்றும் பாதுகாப்பான கொசு விரட்டிகள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector