இப்கபாது வாங்கவும்
Know About Diseases January 2, 2018

How Does Dengue Fever Affect Blood Platelets?

Blood platelets play an essential role in our bodies. They are cell fragments that supplement growth and protect damaged blood vessels from bleeding, and help recover from internal and external physical bruises.

 

Every dengue patient is recommended to take the Complete Blood Count (CBC) test every day in order to check the platelet count level, especially in the later stages of the fever. Normal blood platelet count should be around 150,000 to 450,000/cmm in humans. Any number lower than 50,000/cmm is alarming and should not be ignored. This kind of drop is observed in people who have been infected by the dengue virus.

 

 

Why Does The Platelet Count Decrease?

When a person has dengue, the structure of his bone marrow is compromised which means his blood cells are compromised. This eventually leads to the drop in the number of platelets. Anaemia and active bleeding are side effects of this drop.

 

Myths About Platelets

The most common myth about platelets is that a fall in its count means dengue. This is false, as a drop in platelet count could be due to a malfunction in bodily processes; it doesn’t have to be dengue.

 

Another myth is that a dengue patient with a dropping platelet count must be hospitalized immediately. This is unnecessary as it is a normal effect of dengue and gets cured on its own. However, if this drop in platelet count is accompanied by active bleeding then it is a symptom of the Dengue Haemorrhagic Fever and should not be ignored at any cost. Click here to know more about different types of dengue fever.

 

How To Increase Your Blood Platelet Count?

– Keep your body temperature below 39 degrees Celsius; it facilitates the growth of platelets

– Hydrate all the time

– Drink a lot of fluids and juices

– Fruits like pumpkin, gooseberries (amla) and especially papaya are super effective in increasing platelet count

   Click here to know more about the papaya leaves recipe for dengue fever

– Take complete rest; let your immune system build itself back again

 

When Is A Platelet Transfusion Needed?

Transfusion is necessary when a patient with Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) shows a severe drop in platelet count. It is advisable to do it when the platelet count is less than 10,000 and the patient exhibits active bleeding. Platelets protect us from injuries; we cannot afford to lose them. Dengue can be extremely lethal if the necessary precautions are not taken. Protect your family with mosquito repellents. 4 dots of Goodknight Fabric Roll-On on clothes ensures 8 hours of mosquito protection. The 2x power of Goodknight Activ+ System keeps your house mosquito free. Simple steps today will give you and your family a disease free tomorrow.

 

prevent dengue with goodknight

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector