இப்கபாது வாங்கவும்
கர்ப்ப காலத்தில் டெங்கு காய்ச்சல்
Know About Diseases April 2, 2018

How To Avoid Dengue During Pregnancy

Dengue fever is a viral infection caused by the dengue virus that is transmitted through the bite of the infected Aedes mosquito. It is very dangerous to have dengue during pregnancy as it can be transmitted to the child; this is potentially fatal.

 

Causes And Symptoms Of Dengue During Pregnancy

Aedes, the dengue causing mosquito, breeds in hot and humid climates close to unattended stagnant water.

 

You can find out more about the breeding habits of mosquitoes here. The most common symptoms of dengue include high fever, throbbing headaches (resulting in pain behind the eyes), joint aches, muscle pains and bleeding of gums.

 

 Effects Of Dengue On Pregnant Women

– The infected person is more vulnerable to Dengue Haemorrhagic Fever which is caused by a severe drop in the blood platelet count.
– It can cause problems with natural birthing making a Caesarean delivery inevitable.

 

Possible effects of dengue to the unborn child may be as follows:

– The child may be born with dengue.
– Preterm birth
– Low birth weight
– Possible miscarriage
– Still birth

 

If you have been affected by dengue while you’re pregnant, you need to take strict precautions with your diet and do whatever your doctor advises you to.

 

Are you aware of how malaria affects pregnancy? Click here to know more.

 

How To Avoid Dengue During Pregnancy

Prevention is always better than cure, especially when there are two lives at risk. You need to take extra precautions if you want to have a healthy hassle-free pregnancy. Here are some tips to protect yourself from dengue:

 

– Always wear long-sleeved, protective clothing especially when you are outdoors.
– Avoid staying in humid places for long; the dengue mosquitoes breed there.
– Use pregnancy friendly mosquito repellents as well as mosquito nets, especially while sleeping.
– Keep the house environment clean and fresh. Do not allow any water to stagnate.

 

– Stay in air conditioned places or cool indoor spaces, especially during active mosquito times like dawn and dusk and during the day time as dengue mosquitoes bite during the day.
– Hydrate and eat well to strengthen your immune system.

 

 

 

 

You can apply 4 dots of Goodknight Fabric Roll-On on your clothes while going outdoors. It is made using 100% natural ingredients and ensures 8 hours of mosquito-protection. Make sure your house doesn’t become a hotspot for mosquitoes with the 2x power of Goodknight Activ+ System. One can choose between the Normal and Activ mode, depending on the number of mosquitoes.

 

Always be one step ahead to escape the dengue virus. Let your maternal instincts take over – your family deserves to be safe and protected.

 

 

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector