இப்கபாது வாங்கவும்
Understand Mosquitoes December 7, 2017

How To Choose The Best Natural Mosquito Repellent Oil

We are all part of a perfectly designed universe, where one living being is dependent on the other. But as they say, one man’s meal is another man’s poison. One such example is that of mosquitoes. While male mosquitoes thrive only on flower nectar, female mosquitoes require blood to fertilize their eggs and so bite humans. This mosquito bite does not only have immediate effects like rashes and itching, but also has the potential to cause serious infections and diseases.

 

So on a lazy afternoon, when you decide to step out and relax in your backyard and are accompanied by unwelcome mosquitoes, would you want to spend the day with a swatter? Even if you choose to stay indoors, aren’t these guests going to barge into your house too? So, what would you choose – Once bitten, twice shy? Or once bitten, twice protected?

 

Due to the growing cases of mosquito-borne diseases, most people now believe that prevention is indeed better than cure, and take measures to protect themselves from disease-causing mosquitoes. There are various natural repellent oils and lotions that will keep these annoying mosquitoes and the infections they cause at bay.

 

Why are mosquito repellent oils popular? Because they have various uses!

 

 • They form a protective layer to ward off any mosquitoes and prevent rashes and itches
 • They prevent spreading of diseases during summers and rains
 • They have secondary benefits like healing other bites and marks

 

While you opt for the mosquito repellent oil, it is also crucial to choose the right one. There are both synthetic and natural ones available. The demand for natural mosquito repellent oils has been growing because:

 

 • Naturally derived mosquito repellant oils have the same pheromones that keep mosquitoes away from the body.
 • These oils are skin friendly and do not leave any application marks.
 • Their natural aroma is soothing to the other senses

 

There are several ingredients which, in the form of oils, can be used as potential mosquito repellents. Listed below is a list of such ingredients:

 

 1. Citronella: It is a common natural and effective essential oil that works against mosquitoes. Made from a mix of herbs, citronella oil is a common ingredient in many mosquito repellents.
 2. Eucalyptus: This naturally derived oil is an effective cleaner, known for its insecticidal capacity – mosquitoes flee at the tiniest whiff of eucalyptus! Growing eucalyptus is not a problem and oil extraction is super easy. It is also readily available at all stores.
 3. Lavender: Whenever you think of lavender, you will first think of its wonderful fragrance. Lavender lightens up the space with a fragrance that complements moods. But lesser known are its bug repelling qualities – yes, lavender is capable of repelling mosquitoes and insects from your surroundings! Lavender sachets near your bed and under the pillows will keep those irritating mosquitoes away.
 4. Basil: Basil is more than a delicious herb that can lift any dish; it’s proven to be effective against mosquitoes.  Basil oil when used as a repellent offers dual benefits – the uplifting oil when sprayed around the house will not only block the entry of mosquitoes, but will also rouse the surroundings with its scintillating aroma.
 5. Bergamot: Everybody loves the mood boost that comes from the smell of citrus; bergamot oil is more than that! The naturally occurring oil harbours mosquito repellent capability along with the fruity aroma. The only limitation of the oil is that it is phototoxic, meaning it can react with UV light and cause an inflammatory reaction in the skin. Hence it is best to use bergamot oil in the evenings.

 

There are several such oils derived form nature that protect us from mosquitoes effectively in a natural way. Mosquito bites can be dangerous as they carry harmful bacteria and viruses, causing diseases like Dengue, Chikungunya, Malaria, etc.

 

Safeguarding homes and outdoors from mosquitoes is a must. While nature has the perfect solution to protect us from mosquitoes, it is wiser to use personal repellents like Goodknight Fabric Roll-On which is made with 100% natural ingredients like pure citronella and eucalyptus oils to provide complete protection from mosquitoes outdoors. Apply just 4 dots of the Fabric Roll-On on your clothes and enjoy 8 hour-round protection!

Related Articles

கொசுக்களை விரட்டுவது எப்படி?

Read More

டெங்கு நோயாளிகளுக்கான உணவுக் கட்டுபாடு என்ன?

Read More

ஜப்பானிய மூளை வீக்கம்

Read More

மிகச்சிறந்த இயற்கையான கொசு விரட்டி எண்ணெயை தேர்வு செய்வது எப்படி?

Read More

நீங்கள் டெங்கு பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

Read More

சிக்கன்குனியாவிற்கும் டெங்குவிற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector