இப்கபாது வாங்கவும்
கொசுக்கள் இருந்து முழு சுதந்திரம் பெற எப்படி
Know About Diseases August 25, 2017

How To Get Rid Of Mosquitoes?

There is nothing as annoying as those pesky mosquitoes buzzing in your ears day in and day out and even throughout the night, knowing soon there will be fresh red rash on your exposed skin. Not only are these pesky mosquitoes annoying, but also dangerous – causing deadly diseases like dengue and chikungunya, not to forget other diseases like malaria, Japanese encephalitis and yellow fever.

 

Now is the time to learn how to get rid of mosquitoes:

 

1. Use indoor repellents throughout the day

This is extremely important, Aedes aegypti mosquito that spreads dengue and chikungunya usually bites in the daytime, hence it is important that you keep the mosquito repellent on throughout the day.

 

 

 

There are many chemical based repellents available in the market – you can choose to use TFT based repellents that are tested safe for use at home. Goodknight mosquito repellents have TFT as an active ingredient and have gone through rigorous testing and quality standards.

 

 

2. Use personal mosquito repellent every time you step out of home

Make it a habit to use Goodknight Fabric Roll-On each time you step out of your house. All you need to do is just apply 4 dots of it on your clothes and you are safe from mosquitoes for 8 hours.

 

3. Ensure there is no breeding space for mosquitoes in your home

  • Eliminate standing water in low spots, ditches, gutters and similar areas.
  • Empty receptacles that collect water (eg bird feeders, pot plant saucers, old tyres, AC trays).
  • Reduce breeding sites by keeping grass mown; avoid indoor plants as much as possible.

 

 

4. You can use window screens and bed nets to protect you

 

 

 

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector