இப்கபாது வாங்கவும்
ஒரு துணி ரோல்-இல் பயன்படுத்த ஒரு சுவாரஸ்யமான வழி
Mommy Zone October 24, 2016

Interesting Ways To Remember How To Use Goodknight Fabric Roll-On

Every parent wants to keep their child safe and protected from mosquitoes; they do all they can to keep them protected when they are indoors. They take special care before their child sleeps to make sure to ensure that the child has a pleasant sleep. Majority of parents aren’t aware that the mosquitoes that cause Dengue, Chikungunya and other such diseases are most active in the day time.

 

Mostly all children are outdoors in the day and therefore Goodknight has launched a Fabric Roll-On which provides mosquito protection outdoors. It is an easy to use product but many times due to a busy daily schedule, you can often forget to do a few important things. Goodknight wants all of you’ll to stay mosquito protected and safe from mosquito borne disease.

 

Here is a list of things you can do to remember to use and how to use Goodknight Fabric Roll-On on the easiest ways:

 

Key chains & Key Holders:

People generally have key chains with their car keys or house keys place on Key holders which are near the door of the house. These are place there to make sure you don’t forget your keys before you leave the house. Similarly you can put the Goodknight Fabric Roll-On on a Key chain and hang it on the Key holder so that you remember to use it every time before you step outdoors.

 

School Bag & Hand Bag:

Children cannot go to school without their school bag and similarly mothers don’t leave home without their hand bags. To ensure you are mosquito protected every time you step outdoors, attach the Goodknight Fabric Roll-On to the bags to make sure you remember to apply it and stay away from the mosquito bite.

 

Hook it to the school uniform hanger:

A school uniform is generally washed, ironed and kept ready to be worn for your child. It is placed on a hanger in order to make sure that the uniform doesn’t crease. To make sure your child doesn’t forget to use Goodknight Fabric Roll-On before he goes to school attach it to the hanger so that it can be applied after the uniform is worn.

 

Prams & Cots:

When it comes to your babies, now you can keep them mosquito protected without applying anything on them. All you have to do is apply 4 dots of Goodknight Fabric Roll-On, on their prams or cots and this will help them be safe from mosquitoes for 8 hours. In order to make sure that you don’t forget to use it you can also hang the bottle on the pram and cot.

 

Back of the main door:

If you have a hook on the back of your door, the best thing to do is hang the Goodknight Fabric Roll-On on it so that you see it before you open the door. This will help you to remember to apply the product before you step into the outdoors and keep you mosquito protected.

 

Keep it on the dresser:

Ever person uses the dresser while the get ready to go outdoors. Along with your perfume/deo you should place Goodknight Fabric Roll-On at your dresser so that you make it a point to use it before you venture outdoors.

 

Beds:

If you don’t want to apply the Goodknight Fabric Roll-On, on your clothes then apply it on the 4 corners of your bed and this will act like a mosquito net and let you sleep without any disturbance from mosquitoes.

Related Articles

குழந்தைகளுக்கான இயற்கையான கொசு விரட்டி

Read More

குட்நைட் ஃபேப்ரிக் ரோல் ஆனை பயன்படுத்த நினைவு வைத்துக்கொள்வதற்கு சுவாரசியமான வழிகள்.

Read More

குழந்தைகளுடன் வீட்டிற்குள் விளையாடக்கூடிய 10 விளையாட்டுக்கள்

Read More

பள்ளி செல்லும் சிறுவர்களின் சுகாதாரத்திற்கான புத்திசாலித்தனமான வழிகள்.

Read More

மழைக்காலத்தை குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியாக அனுபவியுங்கள்

Read More

உங்கள் குழந்தைகளுக்கு மிகவும் ஆற்றலுள்ள மற்றும் பாதுகாப்பான கொசு விரட்டிகள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector