இப்கபாது வாங்கவும்
Know About Diseases April 1, 2018

Is There A Cure For Dengue?

Dengue is a viral infection caused by the dengue virus that is transmitted through the bite of the infected female Aedes Aegypti mosquito. Dengue symptoms start showing from 4-6 days after infection and last for up to 10 days.

 

Just like there’s no full-fledged vaccination for dengue, there isn’t any cure either. Treatment of dengue depends entirely on how you take care of the patient. Here are certain tips to treat and prevent dengue fever.

 

Diet

Your immune system goes for a toss during dengue. With the damaged blood cells and the reduced platelet count, your entire body becomes weak and hurts. What you eat when you have dengue is extremely important because it rebuilds this system. Include greens, leafy vegetables, fruits and proteins in your diet. Regular doses of extracts of Papaya or Tulsi leaves help build immunity and increase platelet count.

 

Rest

Dengue is both physically and mentally taxing. This stress can cause disorientation and headaches, which is why resting during dengue fever is non-negotiable. This will also help in giving your body ample time to rebuild the immune system. Exertion and exhaustion will only worsen your fever.

 

Be alert

Always be alert to your symptoms and its effects. Any sudden changes must be immediately reported. You cannot ignore the drop in your platelet count or the bleeding of your gums or the growing rashes on your skin. Find out more about the symptoms of dengue here.

 

Hydration

Dehydration is a serious concern that people often take lightly. It is crucial to keep your body hydrated when you’re sick. Always keep electrolytes, fruit juices and warm water handy in dengue.

 

 

 

 

Prevent relapse

There is no fixed cure for dengue. Once infected, you will not be able to predict how worse it can get. If you have already been infected, it still doesn’t mean that you are fully immune to dengue. Shield your loved ones by using friendly mosquito repellents like Goodknight Fabric Roll-On which protects you with just 4 dots on your clothes when you are outdoors and Goodknight Activ+ System which keeps your house mosquito free.

 

 

 

 

Ensure that a tiny mosquito bite does not hamper the health of your family. Know more about shielding yourself from dengue here.

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector