இப்கபாது வாங்கவும்
Know About Diseases June 27, 2017

Know The Signs Of Malaria And Save Yourself From Night-Time Assassins!

Healthcare has taken prominence in recent times, with a large number of people intent on being fit. While most follow a religious workout regime and try to eat healthier in a bid to stay fit, many fail to follow comparatively smaller practices that have a greater impact on their health than hard-core training routines.

 

Lately, the cases of people being afflicted with malaria have decreased a great deal, in majority of the states in India. This is due to preventive techniques and increased awareness of the disease. Malaria is caused by a single-celled plasmodium parasite. There are five kinds of these parasites that can cause malaria. It is spread through the bite of an infected female Anopheles mosquito. Malaria is completely curable and therefore it is important to ensure early diagnosis and treatment of the diseases at the earliest signs and symptoms of malaria.

 

Signs and symptoms of malaria to watch out for

 

 

 

Malaria symptoms may appear 3-10 days after being bitten by an infected mosquito. The initial symptoms include high fever and body ache. Other symptoms include headache, chills, fever, jaundice, vomiting, joint pain, convulsions, damage to retinas, shivering, and hemoglobin in the urine. Malaria symptoms in a child, however, might prove to be more life-threatening and severe as compared to adults.

 

Some cases of malaria tend to be more severe than others. P. falcipuram is one such type that can drastically affect a person in terms of survival chances or permanent neurological damage. Other complications include respiratory diseases, paralysis, and death.

 

How is malaria diagnosed?

Malaria diagnosis is quick and easy. Using Rapid Diagnostic Test Kits, a doctor is able to confirm infection within minutes. Alternatively, a simple blood test will also be able to confirm diagnosis.

 

How to prevent malaria?

While there are numerous treatments for malaria available now, keeping malaria at bay by using mosquito nets and repellents is, undoubtedly, the best precaution.

 

You can get a liquid vaporizer mosquito repellent like Goodknight Activ+ to keep the mosquitoes out of your home, you may even consider using bed nets and window screens, apply 4 dots of Goodknight Fabric Roll-On to keep mosquitoes away when you are outdoors.

 

Preventive-Measures

 

Avoiding rain water stagnation, frequently cleaning the vases, AC tray and fridge tray where water accumulates and becomes a breeding ground for mosquitoes is a must. Consider spraying insecticides around your living quarters to avoid falling prey to the mosquito bites and thus diseases which will lead you to scrambling for treatment when you are at your lowest.

 

Treatment options for malaria

 

There are tried and tested anti-malarial medications available. Depending on the type of malaria, a doctor will prescribe the right dose and duration for the medicine
• Artemisinin is one of the most recommended medicines for malaria
• The use of lumefantrine, mefloquine, or pyrimethamine or sulfadoxine is also quite popular, although not as much as artemisinin.
• Piperaquine and dihydroartemisinin is another combination that is recommended for treating malaria.
• For infants and expectant mother who have crossed their first trimester, dosage of a combination medication is administered including sulfadoxine or pyrimethamine is administered.
• In severe cases, intravenous treatment proves more effective as against other treatment options.

 

Early diagnosis, accurate and complete treatment will ensure complete recovery without development of resistance to antimalarials, and thus reduces the chances of re-lapse. However we suggest that you visit your doctor and get the malaria tests done in case you show any malaria related symptoms.

 

But as always prevention is better than cure, let’s use mosquito repellents and avoid diseases like malaria.

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector