இப்கபாது வாங்கவும்
mosquito repellent aloe gel
Reviews And Testimonials, Understand Mosquitoes February 14, 2018

Mosquito Repellent Gel That Is Safe For Your Kids

Imagine a scenario where you’re having a fun barbeque in the evening with your friends. All of a sudden, an army of mosquitoes attacks which naturally takes all the fun out of a lovely evening. In addition to biting you, they also spread harmful diseases like Chikungunya, Dengue & Malaria.

 

There are a few ways to keep the mosquito problem under control. This can be done by keeping your surroundings clean and applying an effective mosquito repellent gel.

 

The Goodknight Cool Gel keeps you protected from mosquitoes for up to 8 hours. It’s made of aloe vera and is completely skin-friendly.

 

It is quite common for parents to have doubts in their mind whether these mosquito repellents are effective in protecting their kids and are 100% safe. However, the Goodknight Cool Gel is paediatrician certified as child safe and can be applied on children without any worries.

 

Goodknight Cool Gel can be safely applied all over the exposed skin of your child, including arms, legs, neck, and face. It should, however, be avoided on eyes, lips, mouth and over cuts or wounds.

 

Instead of contemplating which mosquito repellent gel to buy, go ahead and choose the Goodknight Cool Gel. It would be the best choice as it keeps you safe from mosquitoes for up to 8 hours before you step out.

 

Another product that is safe and comes in handy in keeping away mosquitoes is the Goodknight Fabric Roll-On. Before stepping out, all you have to do is apply just 4 dots of this 100% natural product on clothes. One can stay protected for 8 hours.

 

You can even try the Goodknight Patches that come in cute Chhota Bheem designs. Just like Goodknight Cool Gel, both the products are paediatrician certified and hence completely safe for use. For babies younger than the age of 2 months, it is advised to apply the 4 dots on their cots, prams and strollers.

 

Related Articles

கொசுக்களை விரட்டுவது எப்படி?

Read More

டெங்கு நோயாளிகளுக்கான உணவுக் கட்டுபாடு என்ன?

Read More

ஜப்பானிய மூளை வீக்கம்

Read More

மிகச்சிறந்த இயற்கையான கொசு விரட்டி எண்ணெயை தேர்வு செய்வது எப்படி?

Read More

நீங்கள் டெங்கு பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

Read More

சிக்கன்குனியாவிற்கும் டெங்குவிற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector