இப்கபாது வாங்கவும்
Know About Diseases March 8, 2018

Mosquitoes And The Deadly Diseases They Cause

Mosquitoes are that group of insects that are pretty much everywhere! In your house, outside your house – you can easily spot a mosquito.

 

The blood-hungry midge-like flies are known to be the most active creatures for spreading various infections, causing diseases. It won’t be wrong to say that mosquitoes are the most frequent carriers for diseases in the world, directly or indirectly affecting your family’s health.

 

Dengue fever, Malaria, Arbovirus, Encephalitis, Chikungunya, Zika fever – the list is pretty endless when it comes to listing down mosquito-borne diseases. What one needs to focus is how to control the spread of diseases using probably a mosquito killer machine. Yet, we would like our readers to know about the most prevalent diseases caused by mosquitoes, so that you have a proper solution to protect your family.

 

  1. Malaria:

It is caused by the Plasmodium type protozoan, which is carried through the female mosquito body, causing infection. Malaria is a life-threatening disease that consists of initial symptoms like fever, tiredness, vomiting and headaches. Using the effective mosquito repeller Goodknight Activ+System can solve most of your problems.

 

 2. Dengue Fever:

The Aedes mosquitoes, just like the other encephalitic viruses, spread Dengue. The interesting thing is that its symptoms are seen about a week after the mosquito bite. Beginning with fever, vomiting and skin rashes, timely medication decides the fatality rate as dengue can be controlled well only if detected early. There is no specific treatment, but using an electric mosquito killer especially during the day can protect your children, as these mosquitoes bite during the daylight.

 

     3. Chikungunya:

Like dengue, Aedes mosquitoes spread even Chikungunya. Symptoms include joint pain, fever, headache, nausea and vomiting. The infection happens over a period of 5-7 days, during which the symptoms become more severe. Children are susceptible to such diseases, mainly due to their lower immunity as compared to adults as well as carelessness in terms of not folding their sleeves or venturing close to mosquito breeding spots. There are no vaccines to prevent Chikungunya but active protection like using an electric mosquito killer can keep the smiles of your children intact.

 

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector