இப்கபாது வாங்கவும்
Mommy Zone October 17, 2017

Top 10 Baby Care Products For Infants

This blog has been written by mommy blogger, Riddhi Sharma

 

Are you pregnant or becoming a new mommy? Are you confused as to which baby care products to buy for your infant? Then worry not, because Goodknight’s baby care products are best in the industry and are absolutely safe and skin-friendly for the baby. Here are some of the products which you can use:

 

  1. Diapers

Newborns need an average of 7-8 diapers a day; it is important that you choose them carefully. Nowadays, skin-friendly diapers come with a protective lotion that keep your baby’s bottom soft and smooth. The diapers have an absorbent gel material and are very thin. They are very effective in keeping wetness away from your baby’s skin and protecting it from rashes and chafing.

 

  1. Baby Soap

Although washing with plain water usually suffices, there is no harm in using mild soaps to clean your baby. You can choose to use baby soaps which are exclusively designed for the baby’s sensitive skin – either traditional Ayurvedic soaps or soaps that are prepared using advanced techniques. All these soaps are usually tear-free, organic, mildly scented and contain no harmful chemicals – making them safe to use.

 

  1. Baby Lotion

Baby’s sensitive skin loses moisture nearly two times faster than any normal adult. So it is essential for mothers to take proper care of the baby’s skin. Use lotions that are made of essential natural ingredients like aloe, coconut extracts, and orange blossom. Avoid any lotions that contain harsh chemicals and dyes, crude oil by-products and animal by-products.

 

  1. Mosquito repellent

Most mosquito repellents available are not baby safe and usually skin application which I don’t prefer. Goodknight the trusted mosquito repellent brand in the country has innovative products like Goodknight Fabric Roll-On Goodknight Patches. This solves all my worries as it is to be applied on clothes and is certified by paediatricians. Just apply 4 dots of the Fabric Roll-On on the baby’s clothes and the little one is safe for 8 hours. If your baby is 2 months of age or younger, then apply the 4 dots on their prams, cots and strollers. It is also 100% natural, since it is made up of natural mosquito repellents like citronella & eucalyptus oil.

 

  1. Baby Moisturizer

A moisturizer is very helpful in cases where the baby’s skin is very dry. You can consult with your dermatologist and get his recommendations on which moisturizer best suits your baby. A good moisturizer soothes and relieves your baby’s dry skin leaving you with a smooth touch of shea and butter.

 

  1. Baby Shampoo

The baby shampoo leaves your baby’s hair smelling fresh and looking shiny.  Baby’s delicate eyes need special care during bath time. Make sure to use a shampoo that is as gentle and mild to the eyes as pure water. Alternatively, you can also use shower caps that will prevent any water from running into your baby’s eyes and face.

 

  1. Baby Wipes

As you know, a baby’s hands and face can get quite messy. To ensure effective removal of dirt and germs, always use baby wipes. Usually designed with a tear-free formula, baby wipes are fragrant and safe to use.

 

  1. Massage Oil

An age-old tradition, massaging your baby daily has many advantages. It can help ease teething pains, boost muscle and bone development and calm and soothe your baby. It is essential to use oils that are edible and unscented. Coconut, olive, grapeseed, apricot, avocado, or safflower oils are good options – these oils are easily absorbed into a baby’s skin and easily digested if your little one sucks on his hands or fingers.

 

  1. Baby Powder

Baby powder absorbs excess moisture and glides over the baby’s skin to eliminate any dryness, making it soft and dry while providing soothing comfort.

 

  1. Bubble Wash for Baby

Turn bath time into fun! Use a baby wash that combines big bubbles with a tear-free formula gentle enough for newborns. A baby wash rinses clean and leaves your baby smelling fresh, and won’t dry out your baby’s tiny tufts.

 

These are the 10 baby care products that are trusted by moms all over the world. These products are nourishing, replenishing, soothing and above all, extremely gentle and will help ensure your baby’s health and safety.

 

Take Care.

Related Articles

குழந்தைகளுக்கான இயற்கையான கொசு விரட்டி

Read More

குட்நைட் ஃபேப்ரிக் ரோல் ஆனை பயன்படுத்த நினைவு வைத்துக்கொள்வதற்கு சுவாரசியமான வழிகள்.

Read More

குழந்தைகளுடன் வீட்டிற்குள் விளையாடக்கூடிய 10 விளையாட்டுக்கள்

Read More

பள்ளி செல்லும் சிறுவர்களின் சுகாதாரத்திற்கான புத்திசாலித்தனமான வழிகள்.

Read More

மழைக்காலத்தை குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியாக அனுபவியுங்கள்

Read More

உங்கள் குழந்தைகளுக்கு மிகவும் ஆற்றலுள்ள மற்றும் பாதுகாப்பான கொசு விரட்டிகள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector