இப்கபாது வாங்கவும்
Mosquito repellent to prevent disease
Know About Diseases, Mommy Zone February 13, 2018

Use Mosquito Repellents To Prevent Mosquito-Borne Diseases

The summer holidays are a fun time for kids where they can get the much needed relaxation time for the body and mind. However, there is one insect that can spoil your mood – mosquitoes. These tiny insects cause not only itchy bites but also spread deadly diseases such as malaria, dengue and chikungunya.

 

Thankfully, there are few things you can do to avoid getting bitten by mosquitoes.

 

Insect repellents are essential public health tools for the prevention of vector-borne infectious diseases. Technically, an insect repellent is any substance, natural or synthetic, that keeps away insects or other arthropods from the source of repellent.

 

To keep malaria, dengue and chikungunya-causing mosquitoes at bay, you need an excellent mosquito repeller. It is one of the most used and reliable ways to prevent mosquito bites. A good mosquito repellent is a shield which can keep you safe from the dangerous insects.

 

Goodknight Power Shots is a mosquito repellent that instantly knocks the mosquitoes down and gives long-lasting protection from mosquitoes for up to 12 hours. One of the primary compounds used in these mosquito repellents is DEET (chemical name, N, N-diethyl-meta-toluamide). Goodknight mosquito repellents are available in various forms, one of them being the spray.

 

 

The benefits of mosquito repellent spray are –

1. Ease of use: The mosquito repellent spray is easy to apply. You simply need to spray 4 shots, one in each corner of the room to get complete protection from all kinds of mosquitoes. Besides, as it has no gas, it is lighter than the other sprays.

 

2. Reaching inaccessible or difficult spots: The mosquito spray can be sprayed wherever possible. There are attachments available for the nozzle of the spray bottle so that it can reach areas that earlier could not be reached.

 

3. No spilling of the chemical: The possibility of the spilling the chemical liquid is almost zero in case of a spray. Furthermore, the repellent is protected inside a bottle which does not break on falling.

 

4. Long lasting effect: Unlike regular aerosols, Goodknight Power shots has higher actives concentration because of which its effect lasts for up to 12 hours; each can has up to 250 sprays!

 

5. Easily available: These mosquito repellents are available in every chemist store. The price of these repellents is moderate and can be purchased by anybody to protect themselves from mosquitoes.

 

6. Non-invasive solution: Goodknight products are thoroughly tested before they go to market. They are absolutely safe for use around kids and family.

 

It is best to eliminate any chances of a mosquito bite to stay protected from disease-causing mosquitoes. A simple action like spraying one shot in each corner of the room can go a long way in keeping your house and your family safe from mosquitoes. Go a step further and read up on the symptoms of dengue, chikungunya and malaria.

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கான இயற்கையான கொசு விரட்டி

Read More

குட்நைட் ஃபேப்ரிக் ரோல் ஆனை பயன்படுத்த நினைவு வைத்துக்கொள்வதற்கு சுவாரசியமான வழிகள்.

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector