இப்கபாது வாங்கவும்
Ways To Avoid Chikungunya Fever
Know About Diseases February 13, 2018

Ways To Avoid Chikungunya Fever

Chikungunya is a disease transmitted through the bite of an Aedes mosquito and is mostly found in Asia and Africa. It shares most of its symptoms with dengue and is sometimes misdiagnosed as dengue in areas where both the diseases are common.

 

The common symptoms of chikungunya fever include fever, muscle pain, rashes, headache and joint pain. These symptoms usually show up 3 to 7 days after being infected. Joint pain may last for a few days or weeks, or even for a few months. Depending on how long the pain lasts, the disease can be classified as an acute or chronic disease.

 

There are no vaccines developed for this type of disease, and the best way to stop it is to prevent the mosquito from breeding in nearby areas or to avoid its bite.

 

Here are some simple ways to prevent chikungunya fever:

 

1. Use high-quality mosquito repellents to avoid mosquito bites, preferably Goodknight mosquito repellents which are an efficient way to stay safe from mosquitoes.

 

2. Don’t leave open water spaces in and around your house since the Aedes mosquito breeds in dark and enclosed spaces. Consider covering overhead tanks or even bathtubs and flower pots where water may stagnate.

 

 

3. You can protect yourself against mosquito bites by wearing protective clothing, such as long pants and long-sleeved shirts. You should also ensure that the material is thick enough to prevent the mosquitoes from penetrating the cloth. Below are a few clothing tips to keep in mind:

 

  • Wear long-sleeved shirts
  • Wear socks
  • Wear long pants and consider tucking your pants into your socks
  • Wear light-coloured clothing, since mosquitoes are more attracted to darker colours
  • Apply mosquito repellent to your clothing, shoes, camping gear and bed netting
  • Wear a full-brimmed hat to protect your neck region

 

4. Place insect repellents such as mosquito coils from Goodknight at strategic places around the house.

 

5. Use mosquito nets while sleeping as hanging mosquito nets around your bed will prevent you from getting bitten while you sleep.

 

6. If you are already showing chikungunya fever symptoms, avoiding getting bitten is still essential because the mosquito will transmit the disease from you (infected person) to another non-infected person.

 

Note that most infection happens outside the house and hence mosquito control is the most effective way to prevent Chikungunya outbreak. And the simplest way to stay protected from mosquitoes outdoors is applying just 4 dots of Goodknight Fabric Roll-On on your clothes for up to 8 hours of mosquito free time. Made from citronella and eucalyptus oil, it is 100% natural and paediatrician certified making it completely safe to use.

 

While indoors, remember to switch on the 2x power of Goodknight Activ+ to prevent mosquito breeding and keep them away, ensuring complete protection.

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector