இப்கபாது வாங்கவும்
Know About Diseases April 1, 2018

What Are The Dengue Viruses?

Dengue is a potentially fatal disease spread by the infected Aedes Aegypti mosquito. Although dengue cannot be spread by human contact, it is rapidly rising because of the increased breeding of dengue mosquitoes. These mosquitoes are responsible for being the carriers of the dangerous dengue virus to humans.

 

About the dengue virus

The dengue virus is a small structure that belongs to genus Flavivirus of the family Flaviviridae. The virus is somewhat spherical in shape and is protected by a layer of proteins. Once the virus enters the host organism, it replicates itself into viral proteins.  As this process keeps occurring, the infection keeps spreading to more host cells.

 

What are the different serotypes of the dengue virus?

There are four serotypes of the dengue virus namely, DEN-1, DEN-2, DEN-3, and DEN-4. They are called serotypes because the way they interact with the host body and the antibodies is different for each. They are mostly the same in genomes, except for some minor variations. The interactions may be different but the end result is the same – dengue fever.

 

Being infected with dengue from one serotype gives you immunity only against that particular serotype. Subsequent infections are more dangerous and can result in more severe dengue illnesses like Dengue Haemorrhagic Fever or Dengue Shock Syndrome.

 

 

 

 

How long does the virus take to incubate?

The incubation period for the infection ranges between 3 to 15 days. Dengue symptoms depend on what kind of dengue the patient is suffering from. The most common ones are high fever, rashes, headaches and active bleeding from nose and gums. These symptoms of dengue last for up to 10 days.

 

How can you protect yourself from the virus?

As there are no full-fledged vaccines for dengue, the best thing you can do is strengthen your immune system and keep infected mosquitoes away. To keep the body safe, vigilance is important. Include more fruits and proteins in your diet. Detox from time to time with Tulsi water to cleanse your system of parasites. Eat healthy and hydrate qualitatively.

 

Use indoor and outdoor repellents to protect yourself from dengue mosquitoes.  Make sure your house doesn’t become a breeding ground for mosquitoes with the 2x power of Goodknight Activ+ System. Its dual mode advantage lets you choose between Normal and Activ modes, depending on the number of mosquitoes.

 

While going outdoors, just apply 4 dots of Goodknight Fabric Roll-On on your clothes while going outdoors. It is made using 100% natural ingredients such as citronella and eucalyptus oils and ensures 8 hours of mosquito protection. Read more about how you can protect yourself from dengue infection here.

 

 

 

 

Wish to know more about the causes of dengue? Read here.

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector