இப்கபாது வாங்கவும்
Know About Diseases January 2, 2018

What Are The Effects Of Malaria During Pregnancy?

When you are expecting your little bundle of joy, your health and your baby’s health is priority number one. During your pregnancy, your body needs you to be alert 24×7 because you are more susceptible to diseases like malaria which is caused by the bite of a female Anopheles mosquito carrying a single-celled Plasmodium parasite. Some studies suggest that malaria can cause more complications in pregnant women. This is because your immunity is naturally low during pregnancy in order to accommodate for your growing body. Let’s dig deeper into these complexities.

 

Complications Caused By Malaria During Pregnancy

During pregnancy, malaria and in particular, malaria caused by the Plasmodium falciparum parasite can be very serious and it can even be fatal if not treated. Malaria-infected pregnant women can suffer from the following complications:

 

  • Anaemia
  • Jaundice
  • Chronic low blood sugar (Hypoglycemia)
  • Low blood pressure (hypotension)
  • Fluid collecting in the air sacs of the lungs (Pulmonary Edema) making it difficult to breathe
  • Kidney failure
  • Liver failure

 

 

Transmission From Mother To Baby

Malaria may be passed from the mother to the unborn child, though it happens rarely. If the disease is treated promptly and efficiently, the baby remains unharmed. In some cases, the baby catches the disease through the infected placenta (vertical transmission) during pregnancy, despite being treated. If this occurs, it can cause serious complications like fetal distress which is the condition when the baby doesn’t receive enough oxygen during labour, leading to oxygen deprivation and a decreased fetal heart rate which can be serious for the baby. If you had malaria during labour or if your baby develops symptoms such as fever, anaemia or jaundice, the placenta may need to be checked after birth and your baby may need a blood test to check whether he/she has malaria.

 

 

Effect On Babies

If a pregnant woman has malaria, there is a greater risk of stillbirth, miscarriage, babies born with low birth weight and neonatal death. The fever and infection may cause fetal distress while the parasite infected placenta may cause fetal growth restriction. There is also a small chance of the baby being born with malaria, so it is important for the mother to be treated early if the disease is diagnosed.

 

Is The Treatment For Malaria Safe To Follow During Pregnancy?

It’s very important to take any medicines prescribed for malaria during pregnancy because the risk of complications from untreated malaria majorly outweighs the risks caused by any treatment. But not all malaria medicines are safe to take in pregnancy. Primaquine is not generally recommended for pregnant women because there isn’t enough information about its safety, and it has been linked to complications in the third trimester. Once you’ve recovered from an episode of malaria during pregnancy, it’s important to have regular pregnancy check-ups, blood tests and ultrasound scans to check your baby’s growth. If, after treatment, your symptoms or fever return, make sure to contact your doctor immediately.

 

 

Preventive Measures For Malaria

As the disease is spread through the bite of an infected female Anopheles mosquito, it is important to keep mosquitoes at bay. Keep your surroundings free of any stagnating water as they can serve as mosquito breeding grounds. Use chemical mosquito repellents and mosquito nets to ward off any bites. Most experts say that chemical mosquito repellents are safe to use during pregnancy. Use the 2x power of Goodknight Activ+ for indoor protection against mosquitoes. And before you step outdoors, be sure to apply 4 dots of Goodknight Fabric Roll-On on your clothes for up to 8 hours of protection. To ensure the physical well-being of your child, know more about the causes and symptoms of malaria by reading up on Malaria.

 

prevent malaria with goodknight

 

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector