இப்கபாது வாங்கவும்
Know About Diseases April 1, 2018

What Are The Symptoms Of Dengue?

Dengue is a viral infection caused by the dengue virus that is transmitted through the bite of an infected Aedes mosquito. Dengue symptoms depend on what kind of dengue the patient is suffering from. Here are the symptoms of a person with mild dengue, which usually begin 4 to 6 days after infection and last for up to 10 days:

 

Sudden, high fever
Dengue fever may take around 10 days to show, so you may be suddenly bedridden with fever as high as 41 degrees Celsius or 106 degrees Fahrenheit.

 

Severe headaches and pain behind the eyes

Like any other viral fever, dengue patients also suffer from extremely severe headaches but what characterizes dengue is the constant pain behind the eyes. It is a very common complaint and can cause a lot of discomfort.

 

Fatigue

People infected by the dengue virus may feel abnormally tired. It may cause alarming weakness, making it difficult to even stand or walk.

 

Nausea and Vomiting

If you’re sick and feel extremely nauseated, visit your doctor immediately. Dengue patients exhibit extreme nausea and/or extreme vomiting.

 

Skin rashes

Skin rashes appear 2 to 5 days after the onset of fever. This is one of the most peculiar symptoms of dengue. If you notice rashes with fever, you should get medical consultation immediately.

 

Low platelet count
Severe drop in platelet count is a major symptom of dengue. It is alarming and should not be ignored at any cost. Read more about how dengue affects the blood platelet count here.

 

Mild bleeding

With the drop in platelet count, the body becomes very susceptible to active bleeding from the nose and the mouth. There may also be internal bleeding, which may cause easy bruising.

 

Swollen lymph nodes

The lymph nodes may swell or feel inflamed because of the underlying dengue fever.

 

These symptoms are easily confused with viral fever or bacterial infections. However, if they’re ignored for long, the fever may escalate to Dengue Haemorrhagic Fever (DHF), which will cause high fever and damage to lymph nodes and blood vessels. This can eventually lead to failure of the entire circulatory system. If they are not treated quickly, it may cause death.  In case DHF doesn’t cause any fatality, it can still advance to Dengue Shock Syndrome (DSS) which is characterized by massive bleeding, mental shock and in some cases, death. Generally, people with mild dengue recover within a week or two, or they worsen to the severe forms of dengue fever like DHF or DSS.

 

Severe joint, muscle and abdominal pain

Muscle pain accompanied by severe joint pain is another symptom of dengue. If you experience this kind of pain, try avoiding over the counter top medicines. The drop in platelet count also triggers abdominal pain.

 

 

 

 

There is no fixed cure for dengue. Once infected, you will not be able to predict how worse it can get. Shield your loved ones by using the right mosquito repellents. Always apply 4 dots of Goodknight Fabric Roll-On on your clothes while stepping outdoors. This is made using 100% natural ingredients and ensures 8 hours of mosquito-protection. To keep your house mosquito-free, switch on the 2x power of Goodknight Activ+ System. One can choose between the Normal and Activ mode, depending on the number of mosquitoes.

 

Don’t let a tiny mosquito bite jeopardize the health of your family and yourself. Know more about shielding yourself from dengue here.

 

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector