இப்கபாது வாங்கவும்
Know About Diseases April 1, 2018

What Are The Symptoms Of Malaria In India?

Malaria is a serious disease caused by the transmission of Plasmodium, parasitic protozoa, into the body through the bite of infected mosquitoes. The most common types of Plasmodium in India are the P. Vivax and P. Falciparum. The Anopheles mosquitoes spread these parasites through their spit. Since the parasite resides in the red blood cells, Malaria is also commonly spread through blood donation, organ transplants, and other such medical procedures.

 

Symptoms of Malaria in India

Once bitten by an infected mosquito, it may take 1 to 4 weeks for the disease to show. In some rare cases, the parasite may stay dormant for as long as a year and can recur over a period of time. Commonly observed symptoms of Malaria in India are:

 

High fever

Initially, Malaria may feel like the regular flu. However, if the fever runs high in periods of 2-3 days, then it’s advisable to get a blood test done as it is a typical symptom of Malaria.

 

Headache

A Malaria patient may suffer from headaches caused due to the infection or by the antimalarial medication itself.

 

Muscle pain

Like any other fever, muscle pain in Malaria is extreme. Back ache is also very common. Muscle pain makes it difficult for kids to even sit straight.

 

Severe chills

The periodical waves of fever in Malaria are accompanied by severe chills, where the person may feel extremely cold in normal temperatures.

 

Heavy sweating

Just like the chills, heavy sweating is an extreme symptom of Malaria which causes abnormal sweating in normal temperatures.

 

Fatigue

Tiredness paired with muscle pain causes extreme fatigue in patients. It will be advisable to get rest during the fever.

 

Nausea

The constant feeling of wanting to vomit is a very common exhibit of the Malaria fever. If you feel extremely nauseous with your fever, visit a doctor immediately.

 

Dry cough

If you observe a dry cough with all the other symptoms, waste no time and get a medical test done.

 

Loose motions

This is a very common symptom in kids suffering from Malaria. Runny stools and loss of appetite can cause a lot of discomfort and pain.

 

The infection caused by Plasmodium Falciparum can cause potentially fatal problems like kidney failure, coma, mental disorientation, enlarged spleen and so on. Malaria can also have side effects like Anaemia and Jaundice. Instances of Malaria are very common in India.

 

 

 

 

 

Protect yourself from Malaria

Diseases transmitted by mosquitoes do not have a fixed cure. Hence, it is advisable to always protect your family and yourself from the threat of Malaria. You can apply 4 dots of Goodknight Fabric Roll-On on your clothes while going outdoors. This is made using 100% natural ingredients and ensures 8 hours of mosquito-protection. Make sure your house doesn’t become a hotspot for mosquitoes with the 2x power of Goodknight Activ+ System. One can choose between the Normal and Activ mode, depending on the number of mosquitoes.

 

 

 

 

The time right after dawn and dusk is the active time for mosquitoes, so ensure that you are taking special care during the day as well. Know more about the habits of mosquitoes here.

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector