இப்கபாது வாங்கவும்
Know About Diseases January 2, 2018

What Is The Diet Recommended For Dengue Patients?

With 366,561 annual cases of dengue infections seen in India, there’s great cause to worry about this rapidly-spreading malady. A mosquito-borne disease, dengue is caused by the bite of the Aedes mosquito. Once contracted, the symptoms of dengue show up within more than 3 days and usually include high fever, headache and rashes along with pain in the joints and muscles. To fight the dengue virus, you need to boost your immunity power. This can be done by eating foods rich in vitamins and nutrients. Read up on the best foods to eat for a fast and speedy recovery from dengue.

 

Orange

Orange is considered as one of the best fruits for patients suffering from dengue fever. This is because being naturally rich in vitamin C, they can help in the recovery of your antibodies. You can opt for sweet limes, lemons and oranges in a well-processed juice as well.

 

 

 

Porridge

Soft, pureed foods are recommended for dengue patients as these are easily digestible. Porridge is a good option as it can be swallowed and digested easily and it also contains plenty of fluids. The high fiber and nutrient value found in porridge will aid you in fighting the disease.

 

 

Ginger Water

Patients suffering from dengue need a lot of fluids to cope with the effects of the disease. Ginger water can help reduce the effects of nausea that is often experienced by people with dengue fever.

 

Coconut Water

Dengue can often cause dehydration and coconut water is one of the best ways of regulating the fluid levels in your body. Being a natural source of water, essential minerals and electrolytes, coconut water is an important supplement to be incorporated in the diet of a dengue patient.

 

 

Soup

Soup is an excellent way to combat the symptoms of this disease as it is low on spices and good for digestion and bowel movements. Dengue patients should avoid having oily or spicy food in particular.

 

 

Vegetable And Fruit Juices

Carrots, cucumber and leafy greens are good for treating the symptoms of dengue and contain plenty of essential vitamins and minerals that can help boost the immunity of a dengue patient.

 

Additionally, fruit juices made up of fruits like orange, guava, kiwi, strawberry and pineapple boost the production of lymphocytes that fight the viral infection. So these are a must-have supplement in the diet of a dengue patient.

 

Papaya Leaves

According to some recent studies, papaya leaves are beneficial in treating and curing dengue as they can help increase the production of blood platelets which tends to drop to dangerously low levels in a dengue patient.

 

Know more about the papaya leaf cure here.

 

How To Stop Dengue From Relapsing

 

A relapse is not that uncommon and usually occurs when a person is not given proper treatment the first time or if the patient stops taking the medication or treatment halfway. Keep yourself hydrated and go for regular follow-ups with your doctor. Additionally, since dengue is caused by the bite of the Aedes mosquito, it is important to keep mosquitoes at bay. Use the 2x power of Goodknight Activ+ System for indoor protection from mosquitoes. While stepping out, be sure to apply 4 dots of the Goodknight Fabric Roll-On on your clothes for 8 hours of protection. It is made using 100% natural ingredients and hence safe to use. Know more about the telling signs of dengue and how you can shield yourself from it here.

 

prevent dengue with goodknight

 

Related Articles

உங்கள் குழந்தைகளை டெங்குவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய 5 வழிமுறைகள்

Read More

குழந்தைகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் – தடுப்பது, அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.

Read More
சிட்ரன்னா எண்ணெய்கள் மற்றும் யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்கள் - 100% இயற்கை கொசுக்கள் விலகல்

இயற்கையான கொசு விரட்டிகளை புரிந்துகொள்ளுதல் – சிட்ரோனெல்லா மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆயில்

Read More

உங்கள் குழந்தையை டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியாவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான 4 குறிப்புகள்

Read More

இந்தியாவில் மழைக்காலதில் மலேரியா மற்றும் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.

Read More

மலேரியாவின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொண்டு, இரவு நேர கொலைகார கொசுக்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Read More

Find The Right Repellent

Find Your Protector